THE JEWEL IN THE LOTUS
NAKSHATRAS
January

1 - Gayatri + 11 - Krittika 21 - Hasta
2 - Gayatri + 12 - Rohini 22 - Chitra
3 - Gayatri + 13 - Mrigashirsha 23 - Svati
4 - Shravishtha 14 - Ardra 24 - Vishakha
5 - Shatabishaj 15 - Punarvasu 25 - Anuradha
6 - Purva Bhadrapada 16 - Pushya 26 - Jyeshtha
7 - Uttara Bhadrapada 17 - Ashlesha 27 - Mula
8 - Revathi 18 - Magha 28 - Purvashadha
9 - Asvini 19 - Purva Phalguni 29 - Uttarashadha
10 - Bharani 20 - Uttara Phalguni 30 - Shravana
31 - Shravishtha


February

1 - Shatabishaj 11 - Punarvasu 21 - Anuradha
2 - Purva Bhadrapada 12 - Pushya 22 - Jyeshtha
3 - Uttara Bhadrapada 13 - Ashlesha 23 - Mula
4 - Revathi 14 - Magha 24 - Purvashadha
5 - Asvini 15 - Purva Phalguni 25 - Uttarashadha
6 - Bharani 16 - Uttara Phalguni 26 - Shravana
7 - Krittika 17 - Hasta 27 - Shravishtha
8 - Rohini 18 - Chitra 28 - Shatabishaj
9 - Mrigashirsha 19 - Svati 29 - Spiritual Sun: Gayatri
10 - Ardra 20 - Vishakha


March

1 - Purva Bhadrapada 11 - Pushya 21 - Jyeshtha
2 - Uttara Bhadrapada 12 - Ashlesha 22 - Mula
3 - Revathi 13 - Magha 23 - Purvashadha
4 - Asvini 14 - Purva Phalguni 24 - Uttarashadha
5 - Bharani 15 - Uttara Phalguni 25 - Shravana
6 - Krittika 16 - Hasta 26 - Shravishtha
7 - Rohini 17 - Chitra 27 - Shatabishaj
8 - Mrigashirsha 18 - Svati 28 - Purva Bhadrapada
9 - Ardra 19 - Vishakha 29 - Uttara Bhadrapada
10 - Punarvasu 20 - Anuradha 30 - Revathi
31 - Ashvini


April

1 - Bharani 11 - Uttara Phalguni 21 - Shravana
2 - Krittika 12 - Hasta 22 - Shravishtha
3 - Rohini 13 - Chitra 23 - Shatabishaj
4 - Mrigashirsha 14 - Svati 24 - Purva Bhadrapada
5 - Ardra 15 - Vishakha 25 - Uttara Bhadrapada
6 - Punarvasu 16 - Anuradha 26 - Revathi
7 - Pushya 17 - Jyeshtha 27 - Asvini
8 - Ashlesha 18 - Mula 28 - Bharani
9 - Magha 19 - Purvashadha 29 - Krittika
10 - Purva Phalguni 20 - Uttarashadha 30 - Rohini


May

1 - Mrigashirsha 11 - Svati 22 - Uttara Bhadrapada
2 - Ardra 12 - Vishakha 23 - Revathi
3 - Punarvasu 13 - Anuradha 24 - Asvini
4 - Pushya 14 - Jyeshtha 25 - Bharani
5 - Ashlesha 15 - Mula 26 - Krittika
6 - Magha 16 - Purvashadha 27 - Rohini
7 - Purva Phalguni 17 - Uttarashadha 28 - Mrigashirsha
8 - Uttara Phalguni 18 - Shravana 29 - Ardra
9 - Hasta 19 - Shravishtha 30 - Punarvasu
10 - Chitra 20 - Shatabishaj 31 - Pushya
. 21 - Purva Bhadrapada .


June

1 - Ashlesha 11 - Mula 21 - Anuradha
2 - Magha 12 - Purvashadha 22 - Jyeshtha
3 - Purva Phalguni 13 - Uttarashadha 23 - Mula
4 - Uttara Phalguni 14 - Shravana 24 - Purvashadha
5 - Hasta 15 - Purva Phalguni 25 - Uttarashadha
6 - Chitra 16 - Uttara Phalguni 26 - Shravana
7 - Svati 17 - Hasta 27 - Shravishtha
8 - Vishakha 18 - Chitra 28 - Shatabishaj
9 - Anuradha 19 - Svati 29 - Purva Bhadrapada
10 - Jyeshtha 20 - Vishakha 30 - Uttara Bhadrapada


July

1 - Revathi 11 - Magha 22 - Ardra
2 - Asvini 12 - Shravishtha 23 - Punarvasu
3 - Bharani 13 - Shatabishaj 24 - Pushya
4 - Krittika 14 - Purva Bhadrapada 25 - Ashlesha
5 - Rohini 15 - Uttara Bhadrapada 26 - Magha
6 - Mrigashirsha 16 - Revathi 27 - Purva Phalguni
7 - Ardra 17 - Ashvini 28 - Uttara Phalguni
8 - Punarvasu 18 - Bharani 29 - Hasta
9 - Pushya 19 - Krittika 30 - Chitra
10 - Ashlesha 20 - Rohini 31 - Svati
. 21 - Mrigashirsha .


August

1 - Vishakha 11 - Uttara Bhadrapada 22 - Magha
2 - Anuradha 12 - Revathi 23 - Purva Phalguni
3 - Jyeshtha 13 - Asvini 24 - Uttara Phalguni
4 - Mula 14 - Bharani 25 - Hasta
5 - Purvashadha 15 - Krittika 26 - Chitra
6 - Uttarashadha 16 - Rohini 27 - Svati
7 - Shravana 17 - Mrigashirsha 28 - Vishakha
8 - Shravishtha 18 - Ardra 29 - Anuradha
9 - Shatabishaj 19 - Punarvasu 30 - Jyeshtha
10 - Purva Bhadrapada 20 - Pushya 31 - Mula
. 21 - Ashlesha .


September

1 - Purvashadha 11 - Krittika 21 - Hasta
2 - Uttarashadha 12 - Rohini 22 - Chitra
3 - Shravana 13 - Mrigashirsha 23 - Svati
4 - Shravishtha 14 - Ardra 24 - Vishakha
5 - Shatabishaj 15 - Punarvasu 25 - Anuradha
6 - Purva Bhadrapada 16 - Pushya 26 - Jyestha
7 - Uttara Bhadrapada 17 - Ashlesha 27 - Mula
8 - Revathi 18 - Magha 28 - Purvashadha
9 - Ashvini 19 - Purva Phalguni 29 - Uttarashadha
10 - Bharani 20 - Uttara Phalguni 30 - Shravana


October

1 - Shravishtha 11 - Ardra 21 - Vishakha
2 - Shatabishaj 12 - Punarvasu 22 - Anuradha
3 - Purva Bhadrapada 13 - Pushya 23 - Jyeshtha
4 - Uttara Bhadrapada 14 - Ashlesha 24 - Mula
5 - Revathi 15 - Magha 25 - Purvashadha
6 - Ashvini 16 - Purva Phalguni 26 - Uttarashadha
7 - Bharani 17 - Uttara Phalguni 27 - Shravana
8 - Krittika 18 - Hasta 28 - Shravishtha
9 - Rohini 19 - Chitra 29 - Shatabishaj
10 - Mrigashirsha 20 - Svati 30 - Purva Bhadrapada
. . 31 - Uttara Bhadrapada


November

1 - Revathi 11 - Magha 21 - Purvashadha
2 - Ashvini 12 - Purva Phalguni 22 - Uttarashadha
3 - Bharani 13 - Uttara Phalguni 23 - Shravana
4 - Krittika 14 - Hasta 24 - Shravishtha
5 - Rohini 15 - Chitra 25 - Shatabishaj
6 - Mrigashirsha 16 - Svati 26 - Purva Bhadrapada
7 - Ardra 17 - Vishakha 27 - Uttara Bhadrapada
8 - Punarvasu 18 - Anuradha 28 - Revathi
9 - Pushya 19 - Jyeshtha 29 - Asvini
10 - Ashlesha 20 - Mula 30 - Bharani


December

1 - Krittika 11 - Hasta 21 - Gayatri +
2 - Rohini 12 - Chitra 22 - Gayatri +
3 - Mrigashirsha 13 - Svati 23 - Gayatri +
4 - Ardra 14 - Vishakha 24 - Gayatri +
5 - Punarvasu 15 - Anuradha 25 - Gayatri +
6 - Pushya 16 - Jyestha 26 - Gayatri +
7 - Ashlesha 17 - Mula 27 - Gayatri +
8 - Magha 18 - Purvashadha 28 - Gayatri +
9 - Purva Phalguni 19 - Uttarashadha 29 - Gayatri +
10 - Uttara Phalguni 20 - Shravana 30 - Gayatri +
31 - Gayatri +